Čo je SWCA

SWCA je oficiálna obchodná asociácia v odvetví poskytovateľov pitného režimu na Slovensku. Informujeme spotrebiteľov, organizujeme tréningy členov a kontrolujeme dodržiavanie postupov pre zabezpečenie kvality a bezpečnosti pre konečného užívateľa dávkovacích zariadení, ako aj filtračných dávkovacích zariadení napojených na vodovodnú sieť.

SWCA (Asociácia operátorov pitného režimu) bola založená s cieľom reprezentovať záujmy odvetvia poskytovateľov pitného režimu na Slovensku.

Naša úloha

Poslaním SWCA je zabezpečiť, aby jeho členovia ponúkali najvyššie štandardy kvality, bezpečnosti a hygieny pre spotrebiteľa spolu so spoľahlivým produktom a úrovňou služieb. SWCA uľahčuje výmenu technických, vedeckých a legislatívnych informácií medzi členmi a súvisiacimi inštitúciami a slúži ako autoritatívny zdroj informácií (iný ako štatistický) o odvetví poskytovateľov pitného režimu.

Ako pracujeme

Pre zotrvanie členstva v asociácii a akreditáciu musia členovia striktne dodržiavať stanovy, zásady správnej praxe a kódex reklamy a správania. Členovia sa každoročne podrobujú auditu dodržiavania zhody od nezávislých inšpekčných organizácií.

Štandardy

SWCA má úzke a pretrvávajúce vzťahy s kľúčovými národných a miestnymi úradmi, Agentúrou životného prostredia, oddeleniami obchodných štandardov a ochrany životného prostredia. Na európskej úrovni je SWCA členom Európskej asociácie poskytovateľov pitného režimu (WE). SWCA hrá aktívnu úlohu pri aktivitách WE, ktoré reprezentujú záujmy niekoľkých stoviek spoločností v odvetví poskytovateľov pitného režimu na území západnej a východnej Európy vo vzťahu so smernicami a nariadeniami EÚ.

Prečo sa stať členom SWCA

Ako plnoprávny člen môžete využívať výhody uvedené na webstránke SWCA, používať logo SWCA a predstavovať sa ako akreditovaný člen SWCA. 
swca%20logo

Kto sa môže stať členom?

Členom SWCA sa môžete stať, ak aktívne pôsobíte v odvetví dodávateľov pitného režimu a vody ako distribútor, výrobca, dodávateľ, inštitúcia alebo pridružená servisná spoločnosť, alebo inštitúcia.

SWCA je nezávislá platforma a členstvo je k dispozícii pre tie subjekty, ktoré spĺňajú podmienky stanovené pre príslušnú kategóriu. SWCA prijala medzinárodné normy stanovené Európskou asociáciou Watercoolers Europe (WE), pokiaľ nie sú v rozpore s národnými právnymi predpismi.

Kategórie členstva:

  • Accredited member – Akreditovaný člen (výrobca a/alebo distribútor)

  • Associated member – Pridružený člen

  • Supplier member – Dodávateľ

Pre zotrvanie členstva v asociácii a akreditáciu musia členovia striktne dodržiavať stanovy, zásady správnej praxe a kódex reklamy a správania. Členovia sa každoročne podrobujú auditu dodržiavania zhody od nezávislých inšpekčných organizácií.

Ako sa stať členom?

Vyplňte žiadosť a pošlite ju na sekretariát SWCA. Po schválení Vašej žiadosti výkonným výborom a uhradení členského príspevku sa stávate kandidátskym členom. Do jedného roka bude vykonaný nezávislý audit s vyhodnotením. Po úspešnom absolvovaní auditu sa nasledujúci rok stanete plne akreditovaným členom. Žiadatelia majú jeden rok na splnenie všetkých kritérií členstva.

Dodávatelia a pridružení členovia sa nemusia podrobiť auditu a stávajú sa plnými členmi po schválení žiadosti výkonným výborom a uhradení členského príspevku.

Stiahnuť žiadosť o členstvo v SWCA

Štandardy a zásady správnej praxe SWCA

Kvalita a bezpečnosť

Prísne štandardy asociácie poskytujú záruku bezpečnosti a kvality produktu, podporenú zodpovedajúcou úrovňou služieb.

Sanitačný program

Distribútori - členovia SWCA sú povinní vykonávať pravidelnú sanitáciu a hygienické prehliadky dávkovačov vody, aby sa zabezpečila ich bezpečnosť a kvalita.

Program auditov

Všetci členovia SWCA sa musia podrobiť prísnym ročným auditom podľa svojho typu činnosti, či už je to plnenie vody, distribúcia alebo dodávka priemyselných produktov.

Ekologicky priateľské postupy

V súvislosti s dodržiavaním európskej legislatívy SWCA vyžaduje od svojich členov dodržiavanie smerníc pri likvidácii dávkovačov vody a súvisiacich produktov na konci ich životnosti. Pri výbere produktov sú členovia vyzývaní na zohľadnenie nízkej spotreby energie, možnosť recyklácie a použitie ekologického chladiva.

clenstvo

Pri zabezpečení inštalácie dávkovača vody alebo objednávke balenej vody sa vždy ubezpečte, že dodávateľ je členom SWCA!

Akreditovaní členovia SWCA sú Vašou garanciou pre:

  • kvalitu

  • bezpečnosť

  • hygienické povedomie

  • udržateľnosť

  • prevádzku s auditom, ktorá spĺňa legislatívne a odvetvové nariadenia a pokyn